Regulamin świadczenia usługi w postaci programu „Szkolna Tapeta”

1)     Definicje

 1. Dostawca – oznacza firmę MIKOHA Mikołaj Habel z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tuwima 56, wpisaną do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) 300645963, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 7792145314, wykonująca działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 54559/2007 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania z dnia 04.09.2007 r.
 2. Użytkownik – oznacza instytucję edukacyjną (szkołę podstawową, gimnazjalną lub ponadgimnazjalną) korzystającą z Usług.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
 4. Usługi – usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności usługi polegające na zapewnieniu przez podłączone do sieci Internetowej komputery Użytkownika możliwości realizacji dostępu do tapety komputerowej, screensaver’a, strony startowej:  która przedstawia kampanie społeczne, oferty szkół wyższych, promują olimpiady wiedzy oraz inne edukacyjne inicjatywy.

2)     Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Dostawcę na rzecz Użytkowników.
 2. Usługi są świadczone na zasadach określonych w Regulaminie zaś naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu powodować będzie skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

3)     Użytkowanie

 1. Zarządzenie Usługami w zakresie umożliwionym przez Dostawcę jest dostępne w Programie Szkolna Tapeta przy użyciu protokołu bezpiecznych transmisji internetowych SSL (Secure Socket Layer).

4)     Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę danych osobowych Użytkownika podanych przy dokonywaniu instalacji Programu Szkolna Tapeta na danym komputerze tworząc tym samym nazwane Konto w celu należytego wykonania Usługi przez Dostawcę.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w określonym przez Dostawcę minimalnym zakresie Użytkownik jest zobowiązany do podania podczas instalacji Programu nazwy komputera (czyli nazwy Konta) będącej odpowiednikiem nazwy instytucji, w której ten komputer jest zlokalizowany.
 3. Dostawca zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), używania ich dla celów związanych ze świadczonymi Usługami i nie udostępniania ich podmiotom trzecim, chyba, że te podejmują czynność w imieniu i na zlecenie Dostawcy lub jeżeli jest to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa.

5)     Odpowiedzialność Dostawcy i reklamacje

 1. Dostawca stosownie do możliwości technicznych dołoży starań, aby Usługi były świadczone w sposób nieprzerwany, a o terminach ewentualnych przewidywanych przerw, w tym konserwacyjnych zawiadomi Użytkowników na stronie www.szkolnaTapeta.pl.
 2. Dostawca kategorycznie zobowiązuje się do nie przedstawiania za pomocą Usługi wszelkich treści przedstawiających: produkty tytoniowe i spirytusowe, prezentujące seks, przemoc, naruszające uczucia religijne, poruszające treści polityczne oraz inne, uznane społecznie za niewłaściwe na terenie placówki oświatowej.
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi wynikające z:
  1. niewłaściwego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych innych operatorów telekomunikacyjnych lub dostawców,
  2. niedostatecznej przepustowości łącza, za pomocą, którego Użytkownik jest podłączony do sieci Internet,
  3. pogorszenia warunków technicznych do świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Dostawcy,
  4. siły wyższej,
  5. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 4. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi można zgłaszać tylko i wyłącznie poprzez adres mailowy koordynator.net@szkolnaTapeta.pl
 5. Dostawca zastrzega sobie prawo do rozpoznawania wyłącznie tych reklamacji które zostaną zgłoszone zgodnie z Regulaminem w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji oraz zgodnych z wymogami, o których mowa w Podpunkcie 6, Punktu 5), Regulaminu.
 6. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia przesłanego na adres mailowy koordynator.net@szkolnaTapeta.pl
 7. Reklamacja powinna zawierać:
  1. określenie podmiotu dokonującego reklamacji,
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
 8. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty jej otrzymania przez Dostawcę.

6)     Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 roku.
 2. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie poprzez umieszczenie zmiany Regulaminu na stronie www.szkolnaTapeta.pl/regulamin.
 3. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Dostawcy.