Licencja Programu „Szkolna Tapeta” (zwany dalej „Programem”)

 1. Program udostępniany jest tylko i wyłącznie na zasadzie licencji edukacyjnej.
 2. Niniejsza licencja edukacyjna (zwana dalej „Licencją”) upoważnia użytkownika Programu (zwanego dalej „Użytkownikiem”- szkoła podstawowa, gimnazjalna lub ponadgimnazjalna) do używania Programu w niezmienionej postaci na warunkach określonych w Licencji.
 3. Pobranie Programu jest bezpłatne i możliwe ze strony www.szkolnaTapeta.pl
 4. Dostęp do usług dla Użytkownika zapewnionych przez Program jest bezpłatny.
 5. Ilość stanowisk komputerowych Użytkownika z zainstalowanym Programem: bez ograniczeń.
 6. Dostęp do usług zapewnionych przez Program możliwy jest po instalacji Programu na komputerze z systemem Windows, podczas której Użytkownik podaje nazwę komputera (zwana dalej „Kontem”) będącą odpowiednikiem nazwy instytucji, w której ten komputer jest zlokalizowany.
 7. Użytkownik oświadcza, iż w momencie instalacji Programu, na danym komputerze nie ma żadnego złośliwego oprogramowania: malware (z ang. malicious software) – wszelkich aplikacji, skryptów itp. mających szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do użytkownika komputera.
 8. MIKOHA Mikołaj Habel zastrzega sobie prawo a Użytkownik dokonując instalacji Programu wyraża zgodę na: A. odbieranie za pomocą Programu informacji edukacyjno-promocyjnych w zakresie świadczonych usług przez MIKOHA Mikołaj Habel, które przedstawiają kampanie społeczne, oferty szkół wyższych, promują olimpiady wiedzy oraz inne edukacyjne inicjatywy, B. wykonywanie przez Program automatycznej aktualizacji Programu.
 9. Licencja edukacyjna upoważnia Użytkownika Programu do kopiowania i rozpowszechniania Programu wyłącznie jako całości oraz wyłącznie w celach niezarobkowych w ramach użytku edukacyjno-promocyjnego. Korzystanie z Programu w ramach Licencji w celach zarobkowych jest wyłączone. Licencja nie obejmuje upoważnienia do dokonywania jakichkolwiek zmian, deasemblacji i modyfikacji Programu.
 10. W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszej Licencji MIKOHA Mikołaj Habel zastrzega sobie prawo usunięcia Konta Użytkownika, który dokonał naruszenia oraz pozbawienia w ten sposób takiego Użytkownika możliwości korzystania z Programu w oparciu o dotychczasowe Konto.
 11. Korzystanie z Programu przez Użytkownika odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. MIKOHA Mikołaj Habel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przez Użytkownika przy korzystaniu z Programu jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa.
 12. MIKOHA Mikołaj Habel nie udziela żadnych gwarancji na Program. Użytkownik korzysta z Programu na własne ryzyko. MIKOHA Mikołaj Habel jednocześnie informuje Użytkownika, że Program jest utworem intelektualnym, w którym nie ma możliwości przewidzenia wszelkich jego zasad zachowania się i działania. Dlatego też o ile nie stanowią inaczej przepisy powszechnie obowiązującego prawa wyłączona jest odpowiedzialność MIKOHA Mikołaj Habel z tytułu rękojmi za wady Programu.
 13. MIKOHA Mikołaj Habel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w związku z korzystaniem z Programu na zasadach określonych w postanowieniach Licencji a także za szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem warunków Licencji.
 14. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 ze zm. z 2002 roku). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż administratorem danych osobowych przetwarzanych w zbiorze użytkowników Programu jest firma MIKOHA Mikołaj Habel, ul .Tuwima 56, 60-195 Poznań. Dane będą przetwarzane jedynie w celu świadczenia usług za pomocą Programu. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w określonym przez Dostawcę minimalnym zakresie Użytkownik jest zobowiązany do podania podczas instalacji Programu nazwy komputera (czyli nazwy Konta) będącej odpowiednikiem nazwy instytucji, w której ten komputer jest zlokalizowany.
 15. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu korzystania z Programu w brzmieniu ustalonym przez MIKOHA Mikołaj Habel. Regulamin korzystania z Programu jest dostępna pod adresem: www.szkolnaTapeta.pl/regulamin Nieprzestrzeganie Regulaminu korzystania z Programu jest równoznaczne z naruszeniem warunków niniejszej licencji.
 16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Licencji zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Licencji strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego ze względu na siedzibę MIKOHA Mikołaj Habel.
 17. Prawa autorskie do Programu przysługują wyłącznie MIKOHA Mikołaj Habel.